ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 caballo [es] caballo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 Buenos Aires [es] Buenos Aires ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2009 Maradona [es] Maradona ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 efeméride [es] efeméride ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 carcelero [es] carcelero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2009 borra [es] borra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 compatibilidad [es] compatibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 establo [es] establo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 estetoscopio [es] estetoscopio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 séptico [es] séptico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 neerlandés [es] neerlandés ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2009 precoz [es] precoz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 humildad [es] humildad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 idílico [es] idílico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 cigarrillos [es] cigarrillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 emancipación [es] emancipación ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2009 Diego Milito [es] Diego Milito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 cabeza [es] cabeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 Antonio de Ulloa [es] Antonio de Ulloa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 llamar [es] llamar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 canción [es] canción ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 argentino [es] argentino ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2009 computadora [es] computadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2009 Camilla [es] Camilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ