ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/05/2016 florecen [es] florecen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2016 reabastecimiento [es] reabastecimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2014 ciento once [es] ciento once ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 currito [es] currito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 cúter [es] cúter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 curtidor [es] curtidor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 pedanía [es] pedanía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 causal [es] causal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 dabuti [es] dabuti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 debut [es] debut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 destacarse [es] destacarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 enterradero [es] enterradero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 basto [es] basto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 insumiso [es] insumiso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 criarse [es] criarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 marismas [es] marismas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 desinflado [es] desinflado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 chinita [es] chinita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 007 [es] 007 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] ¡Basta ya! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ