ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 hyphenated [en] hyphenated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 derision [en] derision ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 mollified [en] mollified ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 Computer Science [en] Computer Science ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 derives [en] derives ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 paleophytologist [en] paleophytologist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 paleophytology [en] paleophytology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] fibrocartilaginous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 microfracture [en] microfracture ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 benefaction [en] benefaction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 beluga [en] beluga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 condenser [en] condenser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 webbing [en] webbing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 postmark [en] postmark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 down-trodden [en] down-trodden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 cushioned [en] cushioned ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/11/2012 feeble [en] feeble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2012 sundered [en] sundered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 sales assistant [en] sales assistant ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 slow motion [en] slow motion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 plausibly [en] plausibly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 narrowest [en] narrowest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 infernal [en] infernal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 maleate [en] maleate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 proportionately [en] proportionately ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 stertorous [en] stertorous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 rehearsing [en] rehearsing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 personal pronoun [en] personal pronoun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 actualize [en] actualize ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/11/2012 pterygopalatine [en] pterygopalatine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ