ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/12/2018 Cialénne (Natale) [frp] Cialénne (Natale) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] ma t'tie fin ou fol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 fôi [frp] fôi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 foi [frp] foi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 oi [frp] oi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 ôi [frp] ôi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Ohta [frp] Ohta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 or [frp] or ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 boton d'or [frp] boton d'or ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 vert [frp] vert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 2 [frp] 2 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 â [frp] â ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 néi [frp] néi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 ichtâgio [frp] ichtâgio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Vâl d'Aoûta [frp] Vâl d'Aoûta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 Lillaz [frp] Lillaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2015 ara [frp] ara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 5 [frp] 5 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 4 [frp] 4 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 3 [frp] 3 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 1 [frp] 1 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 doush [frp] doush ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 doui [frp] doui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 Roma [frp] Roma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 cranma [frp] cranma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 ajiéia [frp] ajiéia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 chun [frp] chun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2015 [frp] sò ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ