ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 cian [en] cian ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Murphy [en] Murphy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 hello [en] hello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Moloney [en] Moloney ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Daly [en] Daly ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Naughton [en] Naughton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Zelda [en] Zelda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 short-handed [en] short-handed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 tuple [en] tuple ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 seventh [en] seventh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 insinuated [en] insinuated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Kearney [en] Kearney ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 McGrath [en] McGrath ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 Barry [en] Barry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 griffin [en] griffin ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 sentries [en] sentries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2013 creative [en] creative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ