ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 die Elektrizität, der Elektrizität [de] die Elektrizität, der Elektrizität ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 das Gas, des Gases, die Gase [de] das Gas, des Gases, die Gase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 der Bart, des Bartes, die Bärte [de] der Bart, des Bartes, die Bärte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 der Durst, des Durstes [de] der Durst, des Durstes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 indigener [de] indigener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 das Eis, des Eises [de] das Eis, des Eises ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 der Jazz, des Jazz [de] der Jazz, des Jazz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 die Stille, der Stille [de] die Stille, der Stille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 Wilhelm Kamlah [de] Wilhelm Kamlah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 Piken [de] Piken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 Er wird dir gefallen. Er liebt Kekse, und er ist darüber hinaus sehr intelligent. [de] Er wird dir gefallen. Er liebt Kekse, und er ist darüber hinaus sehr intelligent. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 Trutz [de] Trutz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2020 Das war alles, was ich wissen wollte. [de] Das war alles, was ich wissen wollte. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2020 an die Arbeit gehen [de] an die Arbeit gehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2020 Adolf Cluss [de] Adolf Cluss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2020 drei Stunden später [de] drei Stunden später ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2020 hinter dem Tisch [de] hinter dem Tisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 abzubestellen [de] abzubestellen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 Einschweißfolie [de] Einschweißfolie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 Yggve [de] Yggve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 pruritus [de] pruritus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 Renin-Angiotensin-Mechanismus [de] Renin-Angiotensin-Mechanismus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 angebliche Forderung [de] angebliche Forderung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 Siv Bublitz [de] Siv Bublitz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 traurig sein [de] traurig sein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 Undienlichkeit [de] Undienlichkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 der Mai, des Mai oder des Mais oder des Maien, die Maie [de] der Mai, des Mai oder des Mais oder des Maien, die Maie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 der Amerikaner, des Amerikaners, die Amerikaner [de] der Amerikaner, des Amerikaners, die Amerikaner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 unermessen [de] unermessen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2020 die Angst, der Angst, die Ängste [de] die Angst, der Angst, die Ängste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ