ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/11/2018 Du hast schöne Augen. [de] Du hast schöne Augen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2018 der Chor, die Chöre [de] der Chor, die Chöre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 sofortige Erleichterung [de] sofortige Erleichterung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 momentane Erleichterung [de] momentane Erleichterung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 der Vorgesetzte, die Vorgesetzte [de] der Vorgesetzte, die Vorgesetzte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 gangbare Alternative [de] gangbare Alternative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 gangbare Zukunft [de] gangbare Zukunft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 das Begräbnis [de] das Begräbnis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 gangbare Wege [de] gangbare Wege ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 gangbare Strategie [de] gangbare Strategie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 unumstößliche Tatsache [de] unumstößliche Tatsache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Erhöhung [de] teilweise Erhöhung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise unterschiedlich [de] teilweise unterschiedlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Wiederherstellung [de] teilweise Wiederherstellung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 aufwachsen, wuchs auf, ist aufgewachsen [de] aufwachsen, wuchs auf, ist aufgewachsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Beseitigung [de] teilweise Beseitigung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Umsetzung [de] teilweise Umsetzung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Umschichtung [de] teilweise Umschichtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 teilweise Anhebung [de] teilweise Anhebung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 auf etwas kein Verlass sein [de] auf etwas kein Verlass sein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 auf jemanden kein Verlass sein [de] auf jemanden kein Verlass sein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum [Nietzsche] [de] Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum [Nietzsche] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 Einige werden posthum geboren. [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] Einige werden posthum geboren. [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 Vorherbestimmung zum Labyrinth [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] Vorherbestimmung zum Labyrinth [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes - unser Leben, unser Glück. [de] Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes - unser Leben, unser Glück. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 Wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Labyrinths. [Nietzsche, Der Antichrist, §1] [de] Wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Labyrinths. [Nietzsche, Der Antichrist, §1] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 das Hörverstehen [de] das Hörverstehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2018 die Eheleute [de] die Eheleute ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2018 Diese Ausreden verfangen bei mir nicht mehr. [de] Diese Ausreden verfangen bei mir nicht mehr. ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ