ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Diemen [nds] Diemen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Heufork [nds] Heufork ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hüürn [nds] hüürn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Stökerfork [nds] Stökerfork ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 diem [nds] diem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 krieten [nds] krieten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 reren [nds] reren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Huultünn [nds] Huultünn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Heuhupper [nds] Heuhupper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Heuhopper [nds] Heuhopper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hüüt un düssen Dag [nds] hüüt un düssen Dag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hüüt in'n Dag [nds] hüüt in'n Dag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hüüttodags [nds] hüüttodags ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 vondagigendaags [nds] vondagigendaags ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 vundagigendaags [nds] vundagigendaags ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Wickwief [nds] Wickwief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Töversche [nds] Töversche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Wicken [nds] Wicken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Wickwiever [nds] Wickwiever ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 Witsch [nds] Witsch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hexen [nds] hexen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 an dit [nds] an dit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 an düt [nds] an düt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 op düt [nds] op düt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 op dit [nds] op dit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2018 hier [nds] hier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 rümlugern [nds] rümlugern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 rümstrieken [nds] rümstrieken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 kapern [nds] kapern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 snökern [nds] snökern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ