ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Pressemogul [de] Pressemogul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Blechlängsteilanlage [de] Blechlängsteilanlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Kreismesserscheibe [de] Kreismesserscheibe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Vorbremse [de] Vorbremse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Metallspulenschneidemaschine [de] Metallspulenschneidemaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Überleittisch [de] Überleittisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Längsteilanlage [de] Längsteilanlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Auktionskalender [de] Auktionskalender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Rostlöser [de] Rostlöser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Rückstandslöser [de] Rückstandslöser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Falzlösung [de] Falzlösung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Taschenfalzmaschine [de] Taschenfalzmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Falzart [de] Falzart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Kombifalzmaschine [de] Kombifalzmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Falzleistung [de] Falzleistung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Falzartenspektrum [de] Falzartenspektrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Falzartenvielfalt [de] Falzartenvielfalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Palettenanleger [de] Palettenanleger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Bandvorbereitung [de] Bandvorbereitung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Teilerichtmaschine [de] Teilerichtmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Zwischenrundenaus [de] Zwischenrundenaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Verrundungsmaschine [de] Verrundungsmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Streckbiegeanlage [de] Streckbiegeanlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Rüstzeitenminimierung [de] Rüstzeitenminimierung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Kreismesserschere [de] Kreismesserschere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Umspulanlage [de] Umspulanlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Gesamtleistungsbedarf [de] Gesamtleistungsbedarf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Bandhubwagen [de] Bandhubwagen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Querteilschere [de] Querteilschere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Längsteilschere [de] Längsteilschere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ