ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 doigté [fr] doigté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 doive [fr] doive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 divisée [fr] divisée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 divisé [fr] divisé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distribués [fr] distribués ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distribué [fr] distribué ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 diversité [fr] diversité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 divisions [fr] divisions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 économiser [fr] économiser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 écosser [fr] écosser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 économistes [fr] économistes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 économiques [fr] économiques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/10/2010 économies [fr] économies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ