ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] Betriebswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] Religionswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] Rechtswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2012 brudevalsen [da] brudevalsen ਉਚਾਰਨ deurs ਵੱਲੋਂ
23/07/2012 Kapuzinerkirche [de] Kapuzinerkirche ਉਚਾਰਨ ThomasP ਵੱਲੋਂ
23/07/2012 Ösi [de] Ösi ਉਚਾਰਨ ThomasP ਵੱਲੋਂ
23/07/2012 ostisraelisch [de] ostisraelisch ਉਚਾਰਨ Thonatas ਵੱਲੋਂ
21/07/2012 westisraelisch [de] westisraelisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Spenderorgan [de] Spenderorgan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Charakterstärke [de] Charakterstärke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 black-hearted [en] black-hearted ਉਚਾਰਨ mightymouse ਵੱਲੋਂ
21/07/2012 summtest [de] summtest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Hirnamputierte [de] Hirnamputierte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2012 magtmisbrug [da] magtmisbrug ਉਚਾਰਨ hsaietz ਵੱਲੋਂ
13/05/2012 glæder [da] glæder ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
10/05/2012 orange [da] orange ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 bopæl [da] bopæl ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 grevinde [da] grevinde ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 greve [da] greve ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 Isabella [da] Isabella ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 Joséphine [da] Joséphine ਉਚਾਰਨ hsaietz ਵੱਲੋਂ
26/04/2012 anetavle [da] anetavle ਉਚਾਰਨ deurs ਵੱਲੋਂ
26/04/2012 broder [da] broder ਉਚਾਰਨ deurs ਵੱਲੋਂ
15/04/2012 strudsen [da] strudsen ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
15/04/2012 strudser [da] strudser ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
15/04/2012 struds [da] struds ਉਚਾਰਨ bjoarn ਵੱਲੋਂ
28/02/2012 genkende [da] genkende ਉਚਾਰਨ Prelude ਵੱਲੋਂ
22/02/2012 alsidig [da] alsidig ਉਚਾਰਨ hendel ਵੱਲੋਂ
22/02/2012 brag [da] brag ਉਚਾਰਨ hendel ਵੱਲੋਂ
22/02/2012 dukke [da] dukke ਉਚਾਰਨ hendel ਵੱਲੋਂ