ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
A æ o æ ø i æ å, æ a! [da] A æ o æ ø i æ å, æ a! ਉਚਾਰਨ olfine ਵੱਲੋਂ