ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/01/2017 Über den Jordan gehen [de] Über den Jordan gehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2015 Wie geht's? [de] Wie geht's? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zeughauswärter [de] Zeughauswärter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Weißmetall [de] Weißmetall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sittenlehre [de] Sittenlehre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schneewehe [de] Schneewehe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unterhaltungsteilnehmer [de] Unterhaltungsteilnehmer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 unisono [de] unisono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Steuerwelle [de] Steuerwelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] Betriebswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Volksgenosse [de] Volksgenosse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Weltmaßstab [de] Weltmaßstab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Spannstrick [de] Spannstrick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] Religionswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] Rechtswissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Totschläger [de] Totschläger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schälchen [de] Schälchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sockenhalter [de] Sockenhalter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zauntür [de] Zauntür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Seifenhändler [de] Seifenhändler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sozialwissenschaften [de] Sozialwissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verhärtung [de] Verhärtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sedimentationsprodukt [de] Sedimentationsprodukt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unterjacke [de] Unterjacke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schuhart [de] Schuhart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wasserwelle [de] Wasserwelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Stoffmuster [de] Stoffmuster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wiesengebiet [de] Wiesengebiet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vereinheitlichung [de] Vereinheitlichung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/08/2012 Tyrannin [de] Tyrannin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ