ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutstillung [de] Blutstillung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutspender [de] Blutspender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutsee [de] Blutsee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutschänderisch [de] blutschänderisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutspendedienst [de] Blutspendedienst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutspenderin [de] Blutspenderin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutstrom [de] Blutstrom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutsschwester [de] Blutsschwester ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutspur [de] Blutspur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutstatus [de] Blutstatus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutsturz [de] Blutsturz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Bluttest [de] Bluttest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Bluttaufe [de] Bluttaufe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutwallung [de] Blutwallung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Bluttransfusion [de] Bluttransfusion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutuntersuchung [de] Blutuntersuchung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Nascher [de] Nascher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutzelle [de] Blutzelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutvoll [de] blutvoll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutwenig [de] blutwenig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutwasser [de] Blutwasser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutzeugin [de] Blutzeugin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutzuckerwert [de] Blutzuckerwert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blut-und-Boden-Literatur [de] Blut-und-Boden-Literatur ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 dunkelbraunrot [de] dunkelbraunrot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Dunkelraum [de] Dunkelraum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Dunkelwerden [de] Dunkelwerden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Dunkelstrom [de] Dunkelstrom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Dünkirchen [de] Dünkirchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Dunkelwolken [de] Dunkelwolken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ