ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 transmission [de] transmission ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unterschlagung [de] Unterschlagung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schulaufgabe [de] Schulaufgabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Udmurtisch [de] Udmurtisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Stotterer [de] Stotterer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Umschrift [de] Umschrift ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Ungeneigtheit [de] Ungeneigtheit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlehenstrauch [de] Schlehenstrauch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Turan [de] Turan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schrotmaschine [de] Schrotmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Teiggericht [de] Teiggericht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Waldbienenstock [de] Waldbienenstock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Stoppelfeld [de] Stoppelfeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vervielfältigungsgerät [de] Vervielfältigungsgerät ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zentralisation [de] Zentralisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Windmesser [de] Windmesser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Störer [de] Störer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlehenbusch [de] Schlehenbusch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schall [de] Schall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wettbewerbsteilnehmer [de] Wettbewerbsteilnehmer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sonnenstrahlen [de] Sonnenstrahlen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sande [de] Sande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 salon [de] salon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wildgans [de] Wildgans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verdächtigung [de] Verdächtigung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vielkant [de] Vielkant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Siebentel [de] Siebentel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vogelhändler [de] Vogelhändler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlitten [de] Schlitten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 signatur [de] signatur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ