ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Trockner [de] Trockner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Trödler [de] Trödler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 sultanat [de] sultanat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 salmiak [de] salmiak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Windung [de] Windung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ