ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Tabakanbauer [de] Tabakanbauer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Waldsteppe [de] Waldsteppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Steuermann [de] Steuermann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Springmaus [de] Springmaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Turkvolk [de] Turkvolk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zeitlang [de] Zeitlang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sarazene [de] Sarazene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unterhaltungsschriftsteller [de] Unterhaltungsschriftsteller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zahlenangaben [de] Zahlenangaben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Sozialrevolution [de] Sozialrevolution ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Vorschieber [de] Vorschieber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unverantwortlichkeit [de] Unverantwortlichkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Unordentlichkeit [de] Unordentlichkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Tanzart [de] Tanzart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schloß [de] Schloß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Ziegelbrenner [de] Ziegelbrenner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Segnung [de] Segnung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verbreiter [de] Verbreiter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Senkblei [de] Senkblei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Steuereintreiberei [de] Steuereintreiberei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Tüchlein [de] Tüchlein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Wagenwinde [de] Wagenwinde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zerschlagung [de] Zerschlagung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Untätigkeit [de] Untätigkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlussvignette [de] Schlussvignette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Stutzbüchse [de] Stutzbüchse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verstreuung [de] Verstreuung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Spielmarke [de] Spielmarke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlucker [de] Schlucker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zeitungsredaktion [de] Zeitungsredaktion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ