ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schlucker [de] Schlucker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zeitungsredaktion [de] Zeitungsredaktion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Zeugenschaft [de] Zeugenschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Verstärkungssilbe [de] Verstärkungssilbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schöpfeimer [de] Schöpfeimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Schneehaufen [de] Schneehaufen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2012 Truppenteil [de] Truppenteil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 zuckerhältig [de] zuckerhältig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Euphrosyne [de] Euphrosyne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Euphorbia [de] Euphorbia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 weihevoll [de] weihevoll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutandrang [de] Blutandrang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihling [de] Weihling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsgeschäft [de] Weihnachtsgeschäft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blut-und-Boden-Dichtung [de] Blut-und-Boden-Dichtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsremuneration [de] Weihnachtsremuneration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutausstrich [de] Blutausstrich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutbeule [de] Blutbeule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihgabe [de] Weihgabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 eupelagisch [de] eupelagisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtszuwendung [de] Weihnachtszuwendung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 weihräuchern [de] weihräuchern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsverkehr [de] Weihnachtsverkehr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihrelief [de] Weihrelief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihwasserkessel [de] Weihwasserkessel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihwasserwedel [de] Weihwasserwedel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihwedel [de] Weihwedel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihrauchfass [de] Weihrauchfass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutader [de] Blutader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihestunde [de] Weihestunde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ