ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihehandlung [de] Weihehandlung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckmücke [de] Zuckmücke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] Weihnachtsfeiertag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihkessel [de] Weihkessel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihgeschenk [de] Weihgeschenk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] Weihnachtsgabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] Weihnachtsgeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] Weihnachtskrippe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtspause [de] Weihnachtspause ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] Weihnachtsgratifikation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] Weihnachtskonzert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] Weihnachtskerze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] Weihnachtsschmuck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] Weihnachtskaktus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] Weihnachtspyramide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] Weihnachtsrose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] Weihnachtsstolle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] Zuckerwürfel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 zuckerlrosa [de] zuckerlrosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerstein [de] Zuckerstein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] Zuckerraffinade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] Zuckerkrümel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 weihnachtlich [de] weihnachtlich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckung [de] Zuckung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckertüte [de] Zuckertüte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] Zuckerrübensirup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerstange [de] Zuckerstange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] Weihnachtsabend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnacht [de] Weihnacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] Weihnachtsbasar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ