ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsdecke [de] Weihnachtsdecke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsbaumschmuck [de] Weihnachtsbaumschmuck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsbeleuchtung [de] Weihnachtsbeleuchtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtseinkauf [de] Weihnachtseinkauf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihnachtsbescherung [de] Weihnachtsbescherung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihehierarchie [de] Weihehierarchie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weiherede [de] Weiherede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihegabe [de] Weihegabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weiheakt [de] Weiheakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Weihbischof [de] Weihbischof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerbäckerstil [de] Zuckerbäckerstil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerbäckerei [de] Zuckerbäckerei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 zuckerfrei [de] zuckerfrei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckeltrab [de] Zuckeltrab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerharnruhr [de] Zuckerharnruhr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerglasur [de] Zuckerglasur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerpuppe [de] Zuckerpuppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 zuckerig [de] zuckerig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerkandis [de] Zuckerkandis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerplätzchen [de] Zuckerplätzchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckermelone [de] Zuckermelone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerl [de] Zuckerl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerkuchen [de] Zuckerkuchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckmayer [de] Zuckmayer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerlösung [de] Zuckerlösung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerzange [de] Zuckerzange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerwerk [de] Zuckerwerk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerwasser [de] Zuckerwasser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerwaren [de] Zuckerwaren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerung [de] Zuckerung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ