ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerstreuer [de] Zuckerstreuer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerstar [de] Zuckerstar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerbrot [de] Zuckerbrot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerbäckerin [de] Zuckerbäckerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerchen [de] Zuckerchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckergewinnung [de] Zuckergewinnung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerkringel [de] Zuckerkringel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerkand [de] Zuckerkand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckerhut [de] Zuckerhut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckercouleur [de] Zuckercouleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuckergehalt [de] Zuckergehalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Zuck [de] Zuck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutdurst [de] Blutdurst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 euphemistisch [de] euphemistisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutdürstig [de] blutdürstig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutegelbehandlung [de] Blutegelbehandlung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenboden [de] Blütenboden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenflor [de] Blütenflor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenhülle [de] Blütenhülle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenknospe [de] Blütenknospe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenköpfchen [de] Blütenköpfchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenkrone [de] Blütenkrone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenlese [de] Blütenlese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütenöl [de] Blütenöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Bluterin [de] Bluterin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütentraube [de] Blütentraube ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blütentraum [de] Blütentraum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutfett [de] Blutfett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Bluterkrankheit [de] Bluterkrankheit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2012 Blutfehde [de] Blutfehde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ