ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutflüssigkeit [de] Blutflüssigkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutgefäß [de] Blutgefäß ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2012 Blutgeld [de] Blutgeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutgerüst [de] Blutgerüst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutgeschwür [de] Blutgeschwür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutgierig [de] blutgierig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutkuchen [de] Blutkuchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutlaus [de] Blutlaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutmäßig [de] blutmäßig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutsmäßig [de] blutsmäßig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2012 Blubo-Literatur [de] Blubo-Literatur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blubo-Dichtung [de] Blubo-Dichtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Nascherin [de] Nascherin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 naschhaft [de] naschhaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 luftig [de] luftig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 rank [de] rank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 spillerig [de] spillerig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 potent [de] potent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 belang [de] belang ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutleere [de] Blutleere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutstauung [de] Blutstauung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 blutsaugend [de] blutsaugend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutlinie [de] Blutlinie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutorange [de] Blutorange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutmenge [de] Blutmenge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutpfropf [de] Blutpfropf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutrausch [de] Blutrausch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutplättchen [de] Blutplättchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2012 Blutprobe [de] Blutprobe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2012 Blutreinigung [de] Blutreinigung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ