ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/12/2019 Semmelschmarrn [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Kartäuserklöße [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Weckzämmädä [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Bavesen [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Pofesen [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Fotzelschnitten [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 futunisch [de] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
09/12/2019 Kuhantilope [de] Kuhantilope ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Mammarkomplexe [de] Mammarkomplexe ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Kurzgrasebene [de] Kurzgrasebene ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Langgrasland [de] Langgrasland ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Oribis [de] Oribis ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Wüstenwarzenschwein [de] Wüstenwarzenschwein ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Buschbock [de] Buschbock ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Jochblattgewächse [de] Jochblattgewächse ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Zwergrüssel [de] Zwergrüssel ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Riedbock [de] Riedbock ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Kronenducker [de] Kronenducker ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Leierantilope [de] Leierantilope ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Spatelraubmöwe [de] Spatelraubmöwe ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
07/12/2019 Elfenbeinmöwe [de] Elfenbeinmöwe ਉਚਾਰਨ slin ਵੱਲੋਂ
02/12/2019 Eräugniß [de] Eräugniß ਉਚਾਰਨ scheuesalien ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Krabbenesser [de] Krabbenesser ਉਚਾਰਨ AnneBreitbarth ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Kurzschwanzaffen [de] Kurzschwanzaffen ਉਚਾਰਨ AnneBreitbarth ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Impander [de] Impander ਉਚਾਰਨ AnneBreitbarth ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Alkoholdelir [de] Alkoholdelir ਉਚਾਰਨ slin ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Mandolinenfieber [de] Mandolinenfieber ਉਚਾਰਨ slin ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Transbaikalien [de] Transbaikalien ਉਚਾਰਨ slin ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Großschachbrett [de] Großschachbrett ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
01/12/2019 Vulnerabilitätskarte [de] Vulnerabilitätskarte ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ