ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
05/06/2013 Cnoc na Riabh [ga] Cnoc na Riabh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2013 Sliabh Eachtaí [ga] Sliabh Eachtaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 cúpla focal [ga] cúpla focal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 breith [ga] breith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 agóid [ga] agóid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 miontuairiscí [ga] miontuairiscí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 beir bua [ga] beir bua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 beir bua is beannacht [ga] beir bua is beannacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 A Uachtaráin [ga] A Uachtaráin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 A Chathaoirligh [ga] A Chathaoirligh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 A Aíonna Speisialta [ga] A Aíonna Speisialta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 comhfhreagras [ga] comhfhreagras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 do chara buan [ga] do chara buan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 le meas [ga] le meas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 le gach dea-mhéin [ga] le gach dea-mhéin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 le gach dea-ghuí [ga] le gach dea-ghuí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Na hoifigigh [ga] Na hoifigigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 An tUachtarán [ga] An tUachtarán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 cláraitheoir [ga] cláraitheoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 leas-uachtarán [ga] leas-uachtarán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Iontaobhaí [ga] Iontaobhaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 cuairteoirí [ga] cuairteoirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 lucht tacaíochta [ga] lucht tacaíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 an chéad leath [ga] an chéad leath ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 an dara leath [ga] an dara leath ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 cluiche cairdiúil [ga] cluiche cairdiúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 cluiche sraithe [ga] cluiche sraithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 craoibhe [ga] craoibhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 comhscór [ga] comhscór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 athimirt [ga] athimirt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ