ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 peitreal [ga] peitreal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 na dathanna [ga] na dathanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Ó Maolagáin [ga] Ó Maolagáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Craos [ga] Craos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 A Chraois [ga] A Chraois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 A Chraosa [ga] A Chraosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ceilt [ga] ceilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ceilte [ga] ceilte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 leisce [ga] leisce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 teifeach [ga] teifeach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 seasc [ga] seasc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 pearsa [ga] pearsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ceal [ga] ceal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 suirí [ga] suirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 toirt [ga] toirt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 spíonán [ga] spíonán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 sháigh [ga] sháigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 mhuc [ga] mhuc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 inmhe [ga] inmhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 stríoc [ga] stríoc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 scliúchas [ga] scliúchas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ghreamaigh [ga] ghreamaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 cnag [ga] cnag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 maistíneacht [ga] maistíneacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 láimhseáil [ga] láimhseáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 tae luibhe [ga] tae luibhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 suaimhneas [ga] suaimhneas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 is neamhghnáiche [ga] is neamhghnáiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 neamhghnách [ga] neamhghnách ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 seachrán [ga] seachrán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ