ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 stráinín [ga] stráinín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] sainfheidhmeach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 suaill [ga] suaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 daingnigh [ga] daingnigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 muintearas [ga] muintearas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 vása [ga] vása ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fallaing [ga] fallaing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ligean ort [ga] ligean ort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 carthanas [ga] carthanas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dual [ga] dual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 beachtú [ga] beachtú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 toll [ga] toll ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 toll in airde [ga] toll in airde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 rannpháirteach [ga] rannpháirteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dealaigh [ga] dealaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dealú [ga] dealú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dhealaigh [ga] dhealaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fáisceadh [ga] fáisceadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] chomh-dhothuigtheacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 tuigtheacht [ga] tuigtheacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] chomh-inthuigtheacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 corruair [ga] corruair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ar uairibh [ga] ar uairibh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 coinsiasach [ga] coinsiasach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 pléascach [ga] pléascach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 níorbh ea [ga] níorbh ea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 eiseamláir [ga] eiseamláir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 gléasadh [ga] gléasadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 arbh é [ga] arbh é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 arbh ea [ga] arbh ea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ