ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] bunuimhreacha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bhróin [ga] bhróin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 creathnú [ga] creathnú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Costrach [ga] Costrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Céatach [ga] Céatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 seanaithreacha [ga] seanaithreacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon fhear déag [ga] aon fhear déag ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon duine amháin [ga] aon duine amháin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 phroifisiún [ga] phroifisiún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 scríbhneora [ga] scríbhneora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 litríonn tú [ga] litríonn tú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 do bhur [ga] do bhur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 de bhur [ga] de bhur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 faoinár [ga] faoinár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ónár [ga] ónár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 trínár [ga] trínár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leitís [ga] leitís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leaca [ga] leaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 prainnteach [ga] prainnteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] Gabhfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 múinteora [ga] múinteora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] ní fhillfidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] Nach dtitfidh sé? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] ní chanfaidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leis na [ga] leis na ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] ní dhúntar é ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] an ndúntar é? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 inár [ga] inár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ