ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 deirfiúracha go deo [ga] deirfiúracha go deo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Sionainn Nic an Choiligh [ga] Sionainn Nic an Choiligh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 babhdóir [ga] babhdóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 abraigí [ga] abraigí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 déarfaí [ga] déarfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 dúradh [ga] dúradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 fodhlach [ga] fodhlach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 oirchiseacht [ga] oirchiseacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 ag soilsiú [ga] ag soilsiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 mhínigh mé [ga] mhínigh mé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 dianghlasála [ga] dianghlasála ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Tá fadhbanna agam faoi láthair. [ga] Tá fadhbanna agam faoi láthair. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 nóiníní [ga] nóiníní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 cruimh leabhar [ga] cruimh leabhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 bolgam [ga] bolgam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 uirnéis [ga] uirnéis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 lus an chromchinn [ga] lus an chromchinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 inse [ga] inse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 achmhainn [ga] achmhainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Ceann Mara [ga] Ceann Mara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 fionchaortha [ga] fionchaortha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Richeal [ga] Richeal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 dté [ga] dté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 leadhbach [ga] leadhbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 bearna baoghail [ga] bearna baoghail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 shráid [ga] shráid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Cruithín [ga] Cruithín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Iomarbhá [ga] Iomarbhá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Coinchinn - Coinchenn [ga] Coinchinn - Coinchenn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2021 Curadh - Curruid [ga] Curadh - Curruid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ