ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Greamán [ga] Greamán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cuideoidh [ga] cuideoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bronnfar [ga] bronnfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 shíneoidh [ga] shíneoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gheofar [ga] gheofar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] ndéarfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gcloisfidh [ga] gcloisfidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 chodlóidh [ga] chodlóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 i mbarr [ga] i mbarr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 druidte [ga] druidte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 abhlóir [ga] abhlóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ábhal [ga] ábhal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 lena chéile [ga] lena chéile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 maitheamh [ga] maitheamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ag madhmadh [ga] ag madhmadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Úsáideann [ga] Úsáideann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 íocaim [ga] íocaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cén clár? [ga] Cén clár? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cnádaí [ga] cnádaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Bhfannloinnreach [ga] Bhfannloinnreach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 mothaolach [ga] mothaolach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 súgánach [ga] súgánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 sídh [ga] sídh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 broghach [ga] broghach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cumhal [ga] cumhal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an fhras [ga] an fhras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 oireas [ga] oireas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ó Luineacháin [ga] Ó Luineacháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an fheighil [ga] an fheighil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 feighil [ga] feighil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ