ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 feidhmiúil [ga] feidhmiúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 muirear [ga] muirear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Rian [ga] Rian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 céadfaí [ga] céadfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fanntais [ga] fanntais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 lorg láimhe [ga] lorg láimhe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 sásamh [ga] sásamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 na ngrást [ga] na ngrást ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 tathagach [ga] tathagach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 cathú [ga] cathú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fáir [ga] fáir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 céadfa [ga] céadfa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 seamsúr [ga] seamsúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dordán [ga] dordán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fionnaitheach [ga] fionnaitheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 sáimhrigh [ga] sáimhrigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 cróchar [ga] cróchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 tuillte [ga] tuillte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 á thnúth [ga] á thnúth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 claonadh [ga] claonadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 cruaiche [ga] cruaiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 fearsaid [ga] fearsaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Mac Aonghusa [ga] Mac Aonghusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Mac Aongusa [ga] Mac Aongusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dearca [ga] dearca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Ionar [ga] Ionar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 caithiseach [ga] caithiseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 beinn [ga] beinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 dineasáir [ga] dineasáir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 Allsún [ga] Allsún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ