ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 banchéile [ga] banchéile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Brannach [ga] Brannach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Ionatán [ga] Ionatán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 téadléimneach [ga] téadléimneach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ansan [ga] ansan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 O'Dogherty [en] O'Dogherty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 teighígí [ga] teighígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 duibhéan [ga] duibhéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ngluine [ga] ngluine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Ní Chaonaigh [ga] Ní Chaonaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 An Siodhbhradh [ga] An Siodhbhradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 fosclaígí [ga] fosclaígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 scológ [ga] scológ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Molaise / Maol Íosa [ga] Molaise / Maol Íosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Ó Loideáin [ga] Ó Loideáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Paitseach [ga] Paitseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Choilm [ga] Choilm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 A Mhóir [ga] A Mhóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Meirdreach [ga] Meirdreach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Cite [ga] Cite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Tónaí [ga] Tónaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Beartla [ga] Beartla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 a Bhríocáin [ga] a Bhríocáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ní mhaitear [ga] ní mhaitear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 an bhfuair [ga] an bhfuair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Saoirse a Rúin [ga] Saoirse a Rúin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 drámaíochta [ga] drámaíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 muisirún [ga] muisirún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 scortha [ga] scortha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 dronn [ga] dronn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ