ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Gabhaile [ga] Gabhaile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 créacht [ga] créacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 fallaí [ga] fallaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ar chlé [ga] ar chlé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 an fhaill [ga] an fhaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 teachtaí [ga] teachtaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 d'aonar [ga] d'aonar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 dearna [ga] dearna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 bhfásann [ga] bhfásann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 thriúr [ga] thriúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 sháraíonn [ga] sháraíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 machnaigh [ga] machnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 gannchuid [ga] gannchuid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 curiarracht [ga] curiarracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ngloine [ga] ngloine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 biatachas [ga] biatachas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Éire Saor [ga] Éire Saor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Ó Foghludha [ga] Ó Foghludha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Samhna [ga] Samhna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 taistil [ga] taistil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 scealp [ga] scealp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ráicleach [ga] ráicleach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 dochar [ga] dochar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 óglachas [ga] óglachas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ní thiocfaidh [ga] ní thiocfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ní thiocfainn [ga] ní thiocfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 fónamh [ga] fónamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 gríoscán [ga] gríoscán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Brandubh [ga] Brandubh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ