ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 chreideas [ga] chreideas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 A Shlánaitheoir [ga] A Shlánaitheoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Blárna [ga] Blárna ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Cloch na Blárnan [ga] Cloch na Blárnan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Uiliséas [ga] Uiliséas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Seastnán [ga] Seastnán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 N'fheadair [ga] N'fheadair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Fionnchú [ga] Fionnchú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Lenihan [en] Lenihan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Cormac Ó Gráda [ga] Cormac Ó Gráda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Captaen Haileabó [ga] Captaen Haileabó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Tintin [ga] Tintin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 eachtardhomhandaigh [ga] eachtardhomhandaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 ghabhlann [ga] ghabhlann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 shealbhach [ga] shealbhach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 gabhlann [ga] gabhlann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 liadháin [ga] liadháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 sifíní [ga] sifíní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 mias [ga] mias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 miasa [ga] miasa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 phianó [ga] phianó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Ó Ríordáin [ga] Ó Ríordáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Ó Mocháin [ga] Ó Mocháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Mohan [en] Mohan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Glas Oileán i Bhéal na Cora [ga] Glas Oileán i Bhéal na Cora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Oghma [ga] Oghma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Ó Ciarnáin [ga] Ó Ciarnáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 marthanóir [ga] marthanóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 vásanna [ga] vásanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 rómánsúil [ga] rómánsúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ