ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cadal [ga] cadal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 de dhíobháil [ga] de dhíobháil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Lackanavea [en] Lackanavea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 iafaidh [ga] iafaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] Meiriceá Theas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] Meiriceá Thuaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dhódh [ga] dhódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 angaidh [ga] angaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 angadh [ga] angadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] dá mbuailfeadh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] d'iaigh siad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cinnigí [ga] cinnigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 urrann [ga] urrann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snoí [ga] snoí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snoígí [ga] snoígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 shnigh sé [ga] shnigh sé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 threabhfainn [ga] threabhfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 treabhaigí [ga] treabhaigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ