ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 biúró [ga] biúró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 smid [ga] smid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Leoid [en] Leoid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Tlachtga [ga] Tlachtga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Damhnaic [ga] Damhnaic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Séadhna [ga] Séadhna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 anas [ga] anas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Ciabhán [ga] Ciabhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 sciorr [ga] sciorr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Danann [ga] Danann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Cairide [ga] Cairide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Brotiarna [ga] Brotiarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Huair [ga] Huair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Céide [ga] Céide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 díspeagadh [ga] díspeagadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 áitreabhach [ga] áitreabhach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 An Bhreatnais [ga] An Bhreatnais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Bláthíne [ga] Bláthíne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 sluaigh [ga] sluaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 derbfine [ga] derbfine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 aiteach [ga] aiteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Moruadh [ga] Moruadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 mífhóinteach [ga] mífhóinteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 cóireáil [ga] cóireáil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 liopard [ga] liopard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Feadóg Stáin [ga] Feadóg Stáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Leabhar na Míosa [ga] Leabhar na Míosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Banghaisgidheach [ga] Banghaisgidheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 Teidí [ga] Teidí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 eisceacht [ga] eisceacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ