ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Peats [ga] Peats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Maraisín [ga] Maraisín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 sprideanna [ga] sprideanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 beantuathach [ga] beantuathach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Fillí [ga] Fillí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 grá tiomnaithe [ga] grá tiomnaithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 íoróin [ga] íoróin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 máinliacht [ga] máinliacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 A Mhéiní [ga] A Mhéiní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Méiní [ga] Méiní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Caimh [ga] Caimh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Aindrais Mac Marcuis [ga] Aindrais Mac Marcuis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dúradáin [ga] dúradáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Amach! [ga] Amach! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 measán [ga] measán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Muirne [ga] Muirne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Nig Uidhrín [ga] Nig Uidhrín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 boimbéal [ga] boimbéal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 ciotóg [ga] ciotóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 barrscéalta [ga] barrscéalta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 spalptha [ga] spalptha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 binb [ga] binb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 saoraistritheoir [ga] saoraistritheoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Mathghamhain Ó hIfearnáin [ga] Mathghamhain Ó hIfearnáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 A Cheaist [ga] A Cheaist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 duileasg [ga] duileasg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Aisling an Óigfhir [ga] Aisling an Óigfhir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Micí [ga] Micí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 A Pheats [ga] A Pheats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Faeilí [ga] Faeilí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ