ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Faeilí [ga] Faeilí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 ionsair [ga] ionsair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 ionsuirthi [ga] ionsuirthi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Brostaigí! [ga] Brostaigí! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Leo Eric Varadkar [ga] Leo Eric Varadkar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Faight [ga] Faight ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 chuirfeá [ga] chuirfeá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 shílfí [ga] shílfí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 bheifí [ga] bheifí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 thuigfí [ga] thuigfí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dá mbeifí [ga] dá mbeifí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 fíonchaor [ga] fíonchaor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 rachfaí [ga] rachfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 d'imreofaí [ga] d'imreofaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dhíolfaí [ga] dhíolfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dhéanfaí [ga] dhéanfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 thiocfaí [ga] thiocfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 thabharfaí [ga] thabharfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 bhéarfaí [ga] bhéarfaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dhíreodh [ga] dhíreodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 d'eiseodh [ga] d'eiseodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 Eochaidh Ó hEódhusa [ga] Eochaidh Ó hEódhusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 léifimid [ga] léifimid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 ródhaor [ga] ródhaor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 dtogródh [ga] dtogródh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 tharlódh [ga] tharlódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 sheachnódh [ga] sheachnódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 bhéarfadh [ga] bhéarfadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 déarfadh [ga] déarfadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/12/2019 leagfadh [ga] leagfadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ