ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 turadh [ga] turadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 grána [ga] grána ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 sonc [ga] sonc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cros [ga] cros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 rite [ga] rite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mayo [en] mayo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 monghar [ga] monghar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ