ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 aontaíomar [ga] aontaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 dhíolfaidh [ga] dhíolfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 chabhraíodh [ga] chabhraíodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 chanaim [ga] chanaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 bualtaigh [ga] bualtaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 jacaí [ga] jacaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 dtabharfá [ga] dtabharfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 gcuirfeá [ga] gcuirfeá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 triomaíonn [ga] triomaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 cuardaíonn [ga] cuardaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 caiteoir [ga] caiteoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 eolaithe [ga] eolaithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 heolaithe [ga] heolaithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 mbitheolaíocht [ga] mbitheolaíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 tsaotharlann [ga] tsaotharlann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 dromchla [ga] dromchla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 turgnamh [ga] turgnamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 chearnóg [ga] chearnóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 ollscoileanna [ga] ollscoileanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 ioslódalfaidh [ga] ioslódalfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 mbéarfaidh [ga] mbéarfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 goideann [ga] goideann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 páircealfaidh [ga] páircealfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 pháircealfaidh [ga] pháircealfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 sábhálann [ga] sábhálann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 tuillfidh [ga] tuillfidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 mbuafaidh [ga] mbuafaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 aidiabatach [ga] aidiabatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 Oilibhéar [ga] Oilibhéar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2021 mo chairde [ga] mo chairde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ