ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 duisim [ga] duisim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cadal [ga] cadal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ