ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Aegnus [ga] Aegnus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Fliodhais - Flidais [ga] Fliodhais - Flidais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 aspal [ga] aspal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Cynthia Ní Mhurchú [ga] Cynthia Ní Mhurchú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 phlean [ga] phlean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Bernadette Ní Ghallchóir [ga] Bernadette Ní Ghallchóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 cruimh chabáiste [ga] cruimh chabáiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 bhfeicfinnse [ga] bhfeicfinnse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 bhacfainn [ga] bhacfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 réim [ga] réim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 crann caorthann - cairtheand [ga] crann caorthann - cairtheand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 sceird [ga] sceird ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Roibreád [ga] Roibreád ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Seapáin [ga] Seapáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 do-mhaite [ga] do-mhaite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Ailbíne [ga] Ailbíne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 teach scoile [ga] teach scoile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 fomhuireáin [ga] fomhuireáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 scoilteach [ga] scoilteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 lánú [ga] lánú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 crúibíní [ga] crúibíní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2021 Aislingí an Daingin [ga] Aislingí an Daingin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2021 Taibhrimh an Daingin [ga] Taibhrimh an Daingin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2021 Dúile an Daingin [ga] Dúile an Daingin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2021 mo dheifiúr [ga] mo dheifiúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2021 Baileoidh [ga] Baileoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2021 chabhróidh [ga] chabhróidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2021 gceannóidh [ga] gceannóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2021 gcabhróidh [ga] gcabhróidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2021 ceisteoidh [ga] ceisteoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ