ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 de dhíobháil [ga] de dhíobháil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Lackanavea [en] Lackanavea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 iafaidh [ga] iafaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] Meiriceá Theas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] Meiriceá Thuaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dhódh [ga] dhódh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 angaidh [ga] angaidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 angadh [ga] angadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] dá mbuailfeadh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] d'iaigh siad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 cinnigí [ga] cinnigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 urrann [ga] urrann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snoí [ga] snoí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snoígí [ga] snoígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 shnigh sé [ga] shnigh sé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 threabhfainn [ga] threabhfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 treabhaigí [ga] treabhaigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 glacfar [ga] glacfar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snigh [ga] snigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 sáith [ga] sáith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 tagaigí [ga] tagaigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ministéara [ga] ministéara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 gaireas [ga] gaireas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 rabhnáilte [ga] rabhnáilte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 uamóir [ga] uamóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 dréimirí [ga] dréimirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 peaineanna [ga] peaineanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] míonna an fhómhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] An bhfágfaidh sé? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ