ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 leifteánach [ga] leifteánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 spadchosach [ga] spadchosach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 comharthaí [ga] comharthaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 dhíbeartha [ga] dhíbeartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 scaothaire [ga] scaothaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 murach [ga] murach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 uaill [ga] uaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 seachadtar [ga] seachadtar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] Cluain Dolcáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 slios [ga] slios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 lá sómais [ga] lá sómais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Mánus [ga] Mánus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Athair Thalún [ga] Athair Thalún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] Cuach Phádraig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] Copóg Chatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] comhfhreagraí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ngeal [ga] ngeal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Feardorcha [ga] Feardorcha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Dálach [ga] Dálach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 nGaillimh [ga] nGaillimh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Deoradhán [ga] Deoradhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ceirtlise [ga] ceirtlise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 forscríbhinn [ga] forscríbhinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Daoirí [ga] Daoirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fearmhíniú [ga] fearmhíniú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Leanbán [ga] Leanbán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gaothmhar [ga] gaothmhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 tuigthe [ga] tuigthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ