ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cethleann [ga] Cethleann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dá nglacfá [ga] dá nglacfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ná hionsaigh é [ga] ná hionsaigh é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ná habair é [ga] ná habair é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ghluaisrothar [ga] ghluaisrothar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Coille Bheithe [ga] Coille Bheithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Amhlaibh / Olaf / Amlaíb [ga] Amhlaibh / Olaf / Amlaíb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Duine beag [ga] Duine beag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Jeighbh [ga] Jeighbh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Jedíoch [ga] Jedíoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 clannógach [ga] clannógach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Loimic [ga] Loimic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 trumpadóir [ga] trumpadóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 armchar [ga] armchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Leamhach [ga] Leamhach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 stadhan [ga] stadhan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dallchéim [ga] dallchéim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 faolshnámh [ga] faolshnámh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gadhrach [ga] gadhrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 athghnó [ga] athghnó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Dabhóg [ga] Dabhóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ní thabharfaidh [ga] Ní thabharfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 seoraí [ga] seoraí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 liothrach [ga] liothrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 béalastán [ga] béalastán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Breatimeacht [ga] Breatimeacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Tliongánach [ga] Tliongánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Callán [ga] Callán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ní Bhreanáin [ga] Ní Bhreanáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Aoibhnait [ga] Aoibhnait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ