ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 grána [ga] grána ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 sonc [ga] sonc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cros [ga] cros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 rite [ga] rite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mayo [en] mayo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 monghar [ga] monghar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 leifteánach [ga] leifteánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 spadchosach [ga] spadchosach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 comharthaí [ga] comharthaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 dhíbeartha [ga] dhíbeartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 scaothaire [ga] scaothaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 murach [ga] murach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 uaill [ga] uaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 seachadtar [ga] seachadtar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] Cluain Dolcáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 slios [ga] slios ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 lá sómais [ga] lá sómais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Mánus [ga] Mánus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ