ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] Amhlaoibh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] lá saoire bainc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] Ó Dónaill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ríona [ga] Ríona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aistreoir [ga] aistreoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fear tís [ga] fear tís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fear léannta [ga] fear léannta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 síochán [ga] síochán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Síochán leat [ga] Síochán leat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 scaifte [ga] scaifte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 doirt [ga] doirt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 íotach [ga] íotach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 thuairimí [ga] thuairimí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] bunuimhreacha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bhróin [ga] bhróin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 creathnú [ga] creathnú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Costrach [ga] Costrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Céatach [ga] Céatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 seanaithreacha [ga] seanaithreacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon fhear déag [ga] aon fhear déag ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 aon duine amháin [ga] aon duine amháin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 phroifisiún [ga] phroifisiún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 scríbhneora [ga] scríbhneora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 litríonn tú [ga] litríonn tú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 do bhur [ga] do bhur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 de bhur [ga] de bhur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 faoinár [ga] faoinár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ónár [ga] ónár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ