ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Athair Thalún [ga] Athair Thalún ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] Cuach Phádraig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] Copóg Chatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] comhfhreagraí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ngeal [ga] ngeal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Feardorcha [ga] Feardorcha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Dálach [ga] Dálach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 nGaillimh [ga] nGaillimh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Deoradhán [ga] Deoradhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ceirtlise [ga] ceirtlise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 forscríbhinn [ga] forscríbhinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Daoirí [ga] Daoirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fearmhíniú [ga] fearmhíniú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Leanbán [ga] Leanbán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gaothmhar [ga] gaothmhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 tuigthe [ga] tuigthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 intuigthe [ga] intuigthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ruán alla [ga] ruán alla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] Níl an fáinne ró-bheag. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 claochlú [ga] claochlú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Chlocháin [ga] Chlocháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Haonach [ga] Haonach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 borróg [ga] borróg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 stad anois [ga] stad anois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] Cá raibh sé? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fuinneoig [ga] fuinneoig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Glencarnagh [en] Glencarnagh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 An Dothra [ga] An Dothra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ