ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 trínár [ga] trínár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leitís [ga] leitís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leaca [ga] leaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 prainnteach [ga] prainnteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] Gabhfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 múinteora [ga] múinteora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] ní fhillfidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] Nach dtitfidh sé? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] ní chanfaidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leis na [ga] leis na ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] ní dhúntar é ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] an ndúntar é? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 inár [ga] inár ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Greamán [ga] Greamán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cuideoidh [ga] cuideoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 bronnfar [ga] bronnfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 shíneoidh [ga] shíneoidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gheofar [ga] gheofar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] ndéarfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 gcloisfidh [ga] gcloisfidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 chodlóidh [ga] chodlóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 i mbarr [ga] i mbarr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 druidte [ga] druidte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 abhlóir [ga] abhlóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ábhal [ga] ábhal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 lena chéile [ga] lena chéile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 maitheamh [ga] maitheamh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ag madhmadh [ga] ag madhmadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Úsáideann [ga] Úsáideann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 íocaim [ga] íocaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ