ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/06/2010 symbology [en] symbology ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 hedonics [en] hedonics ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 coprology [en] coprology ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 cyberphobia [en] cyberphobia ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 shrouds [en] shrouds ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 nymphomania [en] nymphomania ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 xenophilia [en] xenophilia ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 verbicide [en] verbicide ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 panentheism [en] panentheism ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 objectivism [en] objectivism ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 nativism [en] nativism ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 gramercy [en] gramercy ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 endlong [en] endlong ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 necrolatry [en] necrolatry ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 iconolatry [en] iconolatry ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 necrophagous [en] necrophagous ਉਚਾਰਨ agosta ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 moleskin [en] moleskin ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 mackinaw [en] mackinaw ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 violaceous [en] violaceous ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 keratogenic [en] keratogenic ਉਚਾਰਨ agosta ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 megadeath [en] megadeath ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 mutchkin [en] mutchkin ਉਚਾਰਨ hollie ਵੱਲੋਂ
27/06/2010 foot-lambert [en] foot-lambert ਉਚਾਰਨ agosta ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 jalopy [en] jalopy ਉਚਾਰਨ rdbedsole ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 nincompoops [en] nincompoops ਉਚਾਰਨ cecil ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 snazzy [en] snazzy ਉਚਾਰਨ cecil ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 diapasm [en] diapasm ਉਚਾਰਨ aceous ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 videophile [en] videophile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 psychodrama [en] psychodrama ਉਚਾਰਨ Mistee ਵੱਲੋਂ
26/06/2010 netizen [en] netizen ਉਚਾਰਨ slowtoast ਵੱਲੋਂ