ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 anaphylactic [en] anaphylactic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 Roseville [en] Roseville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 Janis Joplin [en] Janis Joplin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 once upon a time [en] once upon a time ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 procurement [en] procurement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 push the envelope [en] push the envelope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 Butte [en] Butte ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2013 Jeff Bezos [en] Jeff Bezos ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 moleskin [en] moleskin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 Meaty [en] Meaty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 Kickback [en] Kickback ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/06/2010 oddball [en] oddball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2010 xenophobia [en] xenophobia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 jackalope [en] jackalope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 videophile [en] videophile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 webinar [en] webinar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 netiquette [en] netiquette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 emoticon [en] emoticon ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2010 cybercrime [en] cybercrime ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 zombie [en] zombie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 spark plug [en] spark plug ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 home sweet home [en] home sweet home ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 shoot the breeze [en] shoot the breeze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 liquidation [en] liquidation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 conduit [en] conduit ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 restitution [en] restitution ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 recidivism [en] recidivism ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 reluctant [en] reluctant ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 postal [en] postal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 berserk [en] berserk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ