ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 utilization [en] utilization ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 teleconference [en] teleconference ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 stakeholder [en] stakeholder ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 specification [en] specification ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 cannibalism [en] cannibalism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 cannibal [en] cannibal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 methodology [en] methodology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 customization [en] customization ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 project (noun) [en] project (noun) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 insubordination [en] insubordination ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 deck [en] deck ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 Silicon Valley [en] Silicon Valley ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/06/2010 dirty laundry [en] dirty laundry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 duct tape [en] duct tape ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 barbed wire [en] barbed wire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 yolk [en] yolk ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 stub [en] stub ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 percolate [en] percolate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] Heimlich maneuver ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 hierarchical [en] hierarchical ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 pathname [en] pathname ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 disheveled [en] disheveled ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 diaspora [en] diaspora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 brittleness [en] brittleness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 inharmonious [en] inharmonious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 toaster [en] toaster ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/06/2010 sauce [en] sauce ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2010 deadhead [en] deadhead ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/06/2010 island [en] island ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ