ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 Breen [no] Breen ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 brei [no] brei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 glatt [no] glatt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 røde [no] røde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 flott [no] flott ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 mager [no] mager ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 statistisk [no] statistisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 barsk [no] barsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 vill [no] vill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 utrolig [no] utrolig ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 nettopp [no] nettopp ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 kjetter [no] kjetter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/10/2010 tjære [no] tjære ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 frekvens [no] frekvens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2010 mage [no] mage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 militær [no] militær ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 Buran [no] Buran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 einherjar [no] einherjar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 burzum [no] burzum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ