ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] пропасть [существительное] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Торревьеха [ru] Торревьеха ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Екатеринбург [ru] Екатеринбург ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Россия [ru] Россия ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 ёжик [ru] ёжик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Испания [ru] Испания ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Валерьевна [ru] Валерьевна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Сара [ru] Сара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Анжелика [ru] Анжелика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Давид [ru] Давид ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Абрам [ru] Абрам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Авраам [ru] Авраам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Аврам [ru] Аврам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Тереза [ru] Тереза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Рахиль [ru] Рахиль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Катерина [ru] Катерина ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Марьяна [ru] Марьяна ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Нинель [ru] Нинель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Камилла [ru] Камилла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Зара [ru] Зара ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Аврора [ru] Аврора ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Сашулька [ru] Сашулька ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Валерочка [ru] Валерочка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Аврамий [ru] Аврамий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Кирьяк [ru] Кирьяк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Диана (имя) [ru] Диана (имя) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Мария [ru] Мария ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Ельцин [ru] Ельцин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2012 Земля [ru] Земля ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ