ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
07/05/2012 瑣兒 [zh] 瑣兒 ਉਚਾਰਨ CSven ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 瑣兒 [wuu] 瑣兒 ਉਚਾਰਨ njim ਵੱਲੋਂ
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] 帶跑涉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 面子 [wuu] 面子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 涉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 睡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 不乜死健 [wuu] 不乜死健 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 大懵 [wuu] 大懵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 腦塌 [wuu] 腦塌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 走睏罷 [wuu] 走睏罷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 了滯 [wuu] 了滯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 搓麻將 [wuu] 搓麻將 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 呆大 [wuu] 呆大 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] 蓬頭散髮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 頭髮 [wuu] 頭髮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 癲儂 [wuu] 癲儂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] 燈盞糕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 餛飩 [wuu] 餛飩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 杞子 [wuu] 杞子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 曉不得 [wuu] 曉不得 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 阿姹 [wuu] 阿姹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 limota [wuu] limota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 東甌 [wuu] 東甌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 甌語 [wuu] 甌語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢本位 [wuu] 漢本位 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢族 [wuu] 漢族 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢服 [wuu] 漢服 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 洗面 [wuu] 洗面 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 喫飯 [wuu] 喫飯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ