ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 意外 [wuu] 意外 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 接 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] 帶跑涉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 睡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 面子 [wuu] 面子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 涉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 睏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 不乜死健 [wuu] 不乜死健 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 皮肤病 [wuu] 皮肤病 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 漢堡 [wuu] 漢堡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 秀 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 濁化 [wuu] 濁化 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 韻母 [wuu] 韻母 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 韻尾 [wuu] 韻尾 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 希腊 [wuu] 希腊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 雅典 [wuu] 雅典 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 发电 [wuu] 发电 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 发电厂 [wuu] 发电厂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 灣仔區 [zh] 灣仔區 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 邦迪 [zh] 邦迪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 聯考 [zh] 聯考 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 蘇梅州 [zh] 蘇梅州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 貨櫃 [zh] 貨櫃 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 頓內次州 [zh] 頓內次州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 爾諾夫策州 [zh] 爾諾夫策州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 基洛夫格勒州 [zh] 基洛夫格勒州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 喷嚏剂 [zh] 喷嚏剂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [zh] 噓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [zh] 囥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 青山里 [zh] 青山里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ