ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 新和里 [zh] 新和里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 莊敬里 [zh] 莊敬里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 光復里 [zh] 光復里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 林興里 [zh] 林興里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 板溪里 [zh] 板溪里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 河堤里 [zh] 河堤里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 惡魔 [zh] 惡魔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 永远 [wuu] 永远 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 地标 [wuu] 地标 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 三权分立 [wuu] 三权分立 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 叠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 订书机 [wuu] 订书机 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 订书针 [wuu] 订书针 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 佛豆 [wuu] 佛豆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 甘草 [wuu] 甘草 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 哭煞 [wuu] 哭煞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 笑煞 [wuu] 笑煞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 吓煞 [wuu] 吓煞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 煠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 神经病 [wuu] 神经病 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 语法 [wuu] 语法 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 [wuu] 炊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 人工语言 [wuu] 人工语言 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 棺材 [wuu] 棺材 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 臺中 [wuu] 臺中 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 臺南 [wuu] 臺南 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2012 娒佬 [wuu] 娒佬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 沃倫州 [zh] 沃倫州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 日托米爾州 [zh] 日托米爾州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 話頭 [zh] 話頭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ