ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 定居 [wuu] 定居 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 持平 [wuu] 持平 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 海拔 [wuu] 海拔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 庆元 [wuu] 庆元 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 潮州 [wuu] 潮州 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 宣平 [wuu] 宣平 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 抽象 [wuu] 抽象 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 灯芯绒 [wuu] 灯芯绒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 松阳 [wuu] 松阳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 龙泉宝剑 [wuu] 龙泉宝剑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 棉袄 [wuu] 棉袄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 冰雹 [wuu] 冰雹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 匈奴 [wuu] 匈奴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 庎橱门 [wuu] 庎橱门 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 和暖 [wuu] 和暖 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 㽹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 笡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 硬撑 [wuu] 硬撑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 掿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 儇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 呆 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 鮑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 掇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 琢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 撩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 濎 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 豪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 晓 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 摜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 嘗 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ