ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 脍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 哲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 [wuu] 蔡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2012 蜘蛛 [wuu] 蜘蛛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 維生素 [wuu] 維生素 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 早遲 [wuu] 早遲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 胡志明市 [wuu] 胡志明市 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 驕傲 [wuu] 驕傲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 [wuu] 瀴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 進貨 [wuu] 進貨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 粉干 [wuu] 粉干 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 松糕 [wuu] 松糕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 當面 [wuu] 當面 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 罗马 [wuu] 罗马 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 [wuu] 简 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 装潢 [wuu] 装潢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 夜底 [wuu] 夜底 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 文長 [wuu] 文長 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 举例 [wuu] 举例 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 廣播 [wuu] 廣播 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 窗门 [wuu] 窗门 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 芬兰语 [wuu] 芬兰语 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 缅甸语 [wuu] 缅甸语 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 仰光 [wuu] 仰光 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 柬埔寨 [wuu] 柬埔寨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 朝鮮 [wuu] 朝鮮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 悔煞 [wuu] 悔煞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 湄公河 [wuu] 湄公河 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 海防 [wuu] 海防 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 西贡 [wuu] 西贡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ