ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 大懵 [wuu] 大懵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 蔣介石 [wuu] 蔣介石 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [wuu] 好 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 腦塌 [wuu] 腦塌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 走睏罷 [wuu] 走睏罷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 了滯 [wuu] 了滯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 搓麻將 [wuu] 搓麻將 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 呆大 [wuu] 呆大 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] 蓬頭散髮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 頭髮 [wuu] 頭髮 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 罪過 [wuu] 罪過 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 姆媽 [wuu] 姆媽 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 癲儂 [wuu] 癲儂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] 燈盞糕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 餛飩 [wuu] 餛飩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 杞子 [wuu] 杞子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 曉不得 [wuu] 曉不得 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 阿姹 [wuu] 阿姹 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 limota [wuu] limota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 東甌 [wuu] 東甌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 甌語 [wuu] 甌語 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 吳越 [wuu] 吳越 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢本位 [wuu] 漢本位 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢族 [wuu] 漢族 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 漢服 [wuu] 漢服 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [wuu] 听 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 主要 [zh] 主要 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 统一 [wuu] 统一 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 近视眼 [wuu] 近视眼 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 洗面 [wuu] 洗面 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ