ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 喫飯 [wuu] 喫飯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 繁荣 [wuu] 繁荣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 隔壁 [wuu] 隔壁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [zh] 囤 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 安親班 [zh] 安親班 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 綁樁 [zh] 綁樁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 获麟 [zh] 获麟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 迟小秋 [zh] 迟小秋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 富水里 [zh] 富水里 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 查克拉 [zh] 查克拉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 硬碟 [zh] 硬碟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 探阴山 [zh] 探阴山 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [wuu] 欢 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 大陳列島 [wuu] 大陳列島 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 蠡湖 [wuu] 蠡湖 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [wuu] 厝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 友谊 [wuu] 友谊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [wuu] 蔥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 战略 [wuu] 战略 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 輔音 [wuu] 輔音 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 伯明翰 [wuu] 伯明翰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 stuppa [it] stuppa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 Carozza [it] Carozza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 [zh] 搞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 书法不隐 [zh] 书法不隐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 样板 [zh] 样板 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 渤海 [zh] 渤海 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 郭采潔 [zh] 郭采潔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 策划 [wuu] 策划 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 譬如讲 [wuu] 譬如讲 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ