ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 指导 [wuu] 指导 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 效率 [wuu] 效率 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 彩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 金塘岛 [wuu] 金塘岛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 佛教 [wuu] 佛教 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 往 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 坑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 秋天 [wuu] 秋天 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 夏天 [wuu] 夏天 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 冬天 [wuu] 冬天 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 嫌疑 [wuu] 嫌疑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 型 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 災 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 敬语 [wuu] 敬语 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 秒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 朵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 工人 [wuu] 工人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 辦公室 [wuu] 辦公室 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 資料 [wuu] 資料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 [wuu] 喜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 食堂 [wuu] 食堂 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 便宜 [wuu] 便宜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 辐射 [wuu] 辐射 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ