ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 уяснювати [uk] уяснювати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 опалить [ru] опалить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 опухание [ru] опухание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 загустевание [ru] загустевание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 усиливаться [ru] усиливаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 припухлость [ru] припухлость ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 перекармливать [ru] перекармливать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 ощущающий [ru] ощущающий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2011 костюмерная [ru] костюмерная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/10/2011 Михаил Тимофеевич Калашников [ru] Михаил Тимофеевич Калашников ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2011 зверёк [ru] зверёк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 грім [uk] грім ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 отвесный [ru] отвесный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 Дима [ru] Дима ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 дисплей [uk] дисплей ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 ворьё [ru] ворьё ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 дистиллированный [ru] дистиллированный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 дистиллятор [ru] дистиллятор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 воскресительница [ru] воскресительница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 славненький [ru] славненький ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 славненько [ru] славненько ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 садозащитный [ru] садозащитный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 садовников [ru] садовников ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 Алайская долина [ru] Алайская долина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 безнадзорно [ru] безнадзорно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 национал-большевизм [ru] национал-большевизм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 Приангарье [ru] Приангарье ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 Приангарский [ru] Приангарский ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 решебник [ru] решебник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 офигенный [ru] офигенный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ